joi, 25 octombrie 2012

Ziarul Aniversar
miercuri, 24 octombrie 2012

Onoare Armatei Române


    
     Cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la înfiinţarea Ministerului Apărării Naţionale, Filiala Pleniţa a SCMD, urează tuturor militarilor activi şi în rezervă (retragere) împliniri profesionale şi multă sănătate.
      Să nu uităm că la data de 25 octombrie 1944 la Carei militarii români au eliberat ultima brazdă de pământ românesc.
      Cinste eroilor militari căzuţi la datorie, urmaşilor lor de atunci şi până acum au luptat şi luptă pentru onoarea şi demnitatea de militar.
      La mulţi cu sănătate!

      Biroul Operativ al Filialei Pleniţa

duminică, 14 octombrie 2012

Acord de constituire


ACORD DE CONSTITUIRE

1. În baza Declarației Universale a Drepturilor Omului articolele 18 - 20, a Constituției României, articolele 29-31, 39-40 și a Statutului SCMD articolele12 (g, j, l) și a Rezoluției Conferinței Comune a Consiliilor de Coordonare și Consultative ale SCMD din zona de Sud –Vest din data de 02-03 Februarie 2012, reprezentanţii filialelor prezenţi la Craiova în data de 13.10 2012 convin de comun acord, având girul și acordul membrilor de sindicat pe care îi reprezintă, să constituie Consiliul Consultativ al Filialelor SCMD din zona de Sud-Vest a țării (regiunea Olteniei);
2. Prezentul acord se încheie în scopul coordonării activităților sindicaliștilor din filialele semnatare în vederea apărării drepturilor membrilor de sindicat și cunoașterii și informării reciproce, colaborării, sprijinului în toate acțiunile ce se vor desfășura la nivel zonal în spiritul documentelor enunţate la punctul 1;
3. Consiliul Consultativ al Filialelor numit în continuare CCF nu își propune și nu urmărește să se substituie conducerii SCMD, ci se constituie o verigă în lanțul conducerii ușurând astfel comunicarea și unitatea de acțiune cu Conducerea Sindicatului şi celelalte filiale sau Consilii Consultative înfiinţate sau ce se vor înfiinţa pe baza propriei lor voinţe, printr-o informare mai activă în plan orizontal şi vertical și un sprijin activ, real la nivel zonal dar și prin ușurarea transmiterii unor puncte de vedere comune către Comitetul Director. Informarea acestora se va face, în părţile ce fac interesul, printr-un document ce va fi agreat de membrii CCF după fiecare şedinţă;
4. Filialele componente înțeleg că această formă de colaborare recomandă dar nu obligă nici o filială să acționeze sau să participe la acțiuni care nu sunt aprobate de Adunările Generale sau conducerile proprii;
5. Filialele componente vor coopera și vor menține o legătură permanentă atât informativă cât și acţională cu celelalte Consilii Consultative înființate în alte zone, pentru a realiza unitatea de acțiune a sindicaliștilor și o mai bună cunoaștere a problemelor la nivel micro și macro sindical;
6. Consiliul va avea o structură de coordonare formată din reprezentanți stabiliți de fiecare filială în parte, iar conducerea ședințelor va fi asigurată în mod democratic, prin rotație conform unei planificări ce va fi definitivată de membrii CCF la prima ședință;
7. Ședințele CCF vor avea loc trimestrial sau în mod excepțional ori de câte ori apar probleme de ordin sindical sau care influențează într-un fel sau altul drepturile sindicaliștilor, probleme ce necesită coordonarea acțiunilor la un moment dat;
8. CCF va fi constituit din reprezentanții fiecărei filiale componente, dar la ședințele comune pot participa oricâte persoane va desemna fiecare filială în parte; fiecare filială îşi va desemna reprezentantul la şedinţă de preferabil acelaşi, dar persoana poate fi schimbată în funcţie de probleme obiective ce pot apărea.
9. Locul de desfășurare a ședințelor se va stabili în cadrul ultimei şedinţe pentru ședința viitoare;
10. Votul în cadrul CCF va di deschis, fiecare filială componentă având dreptul la un vot indiferent de numărul de participanți la ședință. Hotărârile se vor adopta cu votul majorităţii simple din numărul participanţilor cu drept de vot;
11. Prin semnarea acordului, părţile semnatare înţeleg :
  • Să se sprijine reciproc in acţiunile desfăşurate şi să nu întreprindă acţiuni de defăimare, lovire,  sau denigrare a uneia din părţi;
  •  Să stabilească, pentru acţiuni de interes comun, strategii si planuri de acţiune,  aprobate prin consens de toate părţile;
  •  Că pentru punctele sau acţiunile în care una din părţi nu îşi exprimă acordul, aceasta se poate abţine şi nu va fi implicată, acest lucru urmând a fi specificat de partea în cauză;
  •  Ca pe baza planului comun de acţiune, să elaboreze apeluri, notificări, manifeste,  propuneri de interpelări parlamentare, scrisori adresate forurilor de decizie locală si naţională ca şi propuneri, iniţiative planuri de acţiune pentru celelalte Consilii de Coordonare şi Conducerea Centrală a Sindicatului atunci când situaţia impune;
  •  Să elaboreze şi să aprobe prin consens aceste documente ce vor fi emise cu semnătura reprezentanţilor filialelor si ștampila Filialei unde se desfăşoară şedinţa. În situaţii urgente când informarea sau decizia ce se va lua nu poate fi semnată de toţi membrii CCF dar este discutată sau acceptată, filialele membre îşi vor transmite acordul prin poşta electronică sau fax, iar decizia va fi astfel luată cu acordul transmis, semnată şi ştampilată de filiala desemnată prin consens.
  • Să anunţe orice schimbare de opinie vizavi de deciziile luate în comun sau retragerea dintr-o activitate sau din Consiliu.
12. În afara acţiunilor comune ce vor purta girul si semnătura reprezentanţilor filialelor componente, fiecare parte îşi desfăşoară activităţile în concordanţă cu deciziile proprii sau sarcinile primite de la conducerea sindicatului, fără a implica în vreun fel sau altul, părţile semnatare ale Acordului;
13. Actualul Acord se încheie pe perioadă nelimitată şi se consideră reînnoit la fiecare aniversare fără a necesita alte înscrisuri sau convenţii atâta vreme ce nu s-a exprimat oficial nici o cerere de retragere;
14. Actualul Acord poate fi îmbunătăţit sau extins de comun acord ori de câte ori părţile semnatare vor considera necesar ;
15. Părţile semnatare îşi vor desfăşura toate activităţile şi acţiunile sub semnul respectului reciproc, al onoarei si demnităţi, al apărării si respectării drepturilor membrilor asociaţi şi tuturor celor reprezentaţi de semnatarii Acordului;
16. Toate acţiunile ce se vor desfăşura vor respecta Constituţia ţării, legislaţia în vigoare care reglementează activitatea părţilor semnatare, statutul şi regulamentul de ordine interioară legal adoptate.
17. La actualul Acord se poate afilia orice altă filială din zona geografică de Sud- Vest, care îşi exprimă această opţiune şi este de acord cu termenii Actului de Constituire. 


joi, 11 octombrie 2012

In atentia membrilor de sindicat


          Membrii de sindicat care nu si-au achitat cotizatia sunt rugati sa o faca in termen cat mai scurt la Sediul Filialei Plenita.
       De asemenea, membrii de sindicat care au achitat cotizatia sunt rugati sa se prezinte cu chitanta bancara.
       Cei care doresc sa se retraga sunt invitati la sediu pentru a completa cererea anexata mai jos:
                                                                                                                        VĂZUT
                                                                                                PREŞEDINTELE FILIALEI PLENITA
                                                                                                a S.C.M.D. 
                                                                                                Col.(r)
                                                                                                            MIHAIL BEDELICI


CERERE


            Domnule Preşedinte,

            Subsemnatul ......................................... din ......................., Str...................................,

Nr..............., Bl..............., Sc..........., Ap..............., membru al Filialei 1 Craiova a S.C.M.D. din

anul........, cu Legitimaţia nr......., prin prezenta doresc să mă retrag din motive personale

din cadrul Filialei 1 Craiova a S.C.M.D.

            Am luat la cunoştinţă că prin neplata cotizaţiei la zi, intră în aplicare prevederile

Art. 80, pct.d şi Art.83, pct.f, din STATUTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL

S.C.M.D.(R.O.F.), fapt ce duce la pierderea drepturilor şi facilităţilor de care beneficiam,

cât şi a reprezentării în instanţele de judecată privind aplicarea Legii nr. 119/2011 şi

O.U.G.nr.1/2011 de CASA DE AVOCATURĂ(OANCEA – GHERGHE – RĂDULEŢU).
           
            Ca atare CONTRACTUL de reprezentare va fi renegociat cu CASA DE

AVOCATURĂ în nume propriu.
           
            Cu această ocazie predau şi LEGITIMAŢIA cu nr..............

DATA                                                                                                 SEMNĂTURA


Biroul Operativ al Filialei Plenita

miercuri, 10 octombrie 2012

Nevoia de consens


,, NEVOIA DE CONSENS” VERSUS „FUGA DE DIALOG ”
(IMPRESII ŞI PĂRERI DESPRE „NOI” ŞI ORGANIZAŢIA NOASTRĂ)


Sâmbătă 6 OCTOMBRIE, o minunată zi de toamnă, am participat alături de trei colegi din filiala CRAIOVA la adunarea generală a filialelor din BUCUREŞTI şi ILFOV, o inspirată şi reuşită acţiune care s-a desfăşurat în două sesiuni fiecare având un scop şi un obiectiv bine conturat pentru INTERESUL GENERAL al organizaţiei noastre şi al membrilor care o compun.
          Mult „hulita acţiune” a colegilor din capitală s-a dovedit a fi o reuşită atât prin modul de desfăşurare cât şi prin conţinutul mesajului transmis de organizatori participanţilor, dar mai ales prin RĂSPUNSUL PRIMIT DIN PARTEA INVITAŢILOR (oficiali ai P.N.L. în frunte cu distinsul nostru camarad dl. Gl.lt. CORNELIU DOBRIŢOIU - MINISTRUL APĂRĂRII NAŢIONALE).
          Activitatea a fost una de substanţă, problematica abordată fiind în consens cu frământările membrilor de sindicat şi mai puţin una de imagine şi propagandă.
          În cadrul primei părţi a şedinţei la care au participat distinşii invitaţi ai U.S.L., reprezentanţi ai MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE, MINISTERULUI ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR, MINISTERULUI FAMILIEI, MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE, absenţi fiind reprezentanţii S.R.I. şi P.S.D., s-a dezbătut „STRATEGIA NOASTRĂ DE ACŢIUNE PENTRU ÎNBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII VIEŢII PENSIONARILOR ACTUALI ŞI VIITORI” precum şi modul în care colegii BUCUREŞTENI s-au implicat în sprijinirea U.S.L.-ului în campania electorală pentru alegerile locale dar şi la REFERENDUM.
          Informarea prezentată de către dl. col.(r) IONAŞCU VICTOR, un document consistent în argumente, fapte şi realităţi, purtător de MESAJ CLAR ŞI FERM pentru continuarea dialogului şi sprijinului acordat U.S.L. (dacă vor înţelege acest mesaj) critic şi obiectiv atât la atitudinea partenerilor de dialog din U.S.L. dar şi la adresa comportamentului nostru uneori dubios de duplicitar, a avut menirea de a provoca o dezbatere aprinsă, care uneori a depăşit limitele decenţei care ne caracterizează pe noi militarii.
          Ceea ce m-a surprins plăcut a fost modul în care domnul ministru a reuşit să întreţină atmosfera combativă, răspunzând cu sinceritate la toate întrebările camarazilor dând răspuns chiar şi grosolăniilor unora care se pretind astăzi a fi purtătorii noştri de mesaj uitând că „ IERI” au fost părtaşi la NEDREPTĂŢILE care s-au comis asupra noastră. (din respect pentru gradul pe care îl poartă şi pe care se pare că nu îl onorează nu am să-l nominalizez).
          După ce a explicat sălii situaţia din M.Ap.N. starea dezastruoasă a bugetului instituţiei dar mai ales a Sistemului relaţional clientelar creat de OPREA şi climatul de NEÎNCREDERE dintre membrii diferitelor Structuri ierarhice, domnul ministru s-a referit pe larg la problema REVENIRII PENSIILOR DIMINUATE la nivelul din DECEMBRIE 2010, spunând că „SĂPTĂMÂNA VIITOARE VOI INTRODUCE ÎN GUVERN PENTRU A FI APROBATE DOUĂ ORDONANŢE DE URGENŢĂ”. Vestea a fost primită cu aplauze chiar şi de către cei mai sceptici dintre noi şi culmea şi de către aceia care puţin mai înainte îl acuzaseră că „NE-AI MINŢIT”.
          Argumentele prezentate de către dl. Gl.lt. CORNELIU DOBRIŢOIU în sprijinul acţiunilor întreprinse până în prezent a lăsat să se înţeleagă că din partea sa a existat şi există VOINŢA ŞI DORINŢA pentru realizarea tuturor problemelor şi a neregulilor sesizate, când eşti într-o alianţă politică c are îşi schimbă componenta şi structura pentru a REZISTA LA PUTERE este mai greu să-ţi impui cu fermitate punctul de vedere, fiind nevoit uneori să ACCEPŢI ŞI UNELE COMPROMISURI care te deranjează afectându-ţi chiar şi credibilitatea. (INTERPRETAREA ŞI CONCLUZIA ÎMI APARŢINE ÎN TOTALITATE ŞI ARE LA BAZĂ UNELE LUCRURI PE CARE LE CUNOSC). Un lucru este cert şi trebuie spus, pentru cele întâmplate NIMIC ŞI NIMENI nu va putea scăpa fără să răspundă mai devreme sau mai târziu şi pentru acest fapt trebuie să acţionăm şi noi prin mijloacele legale avute la dispoziţie.
          Angajamentul domnului ministru de a promova în GUVERNUL ROMÂNIEI cele două ORDONANŢE mult aşteptate de către noi toţi (revenirea la cuantumul din Decembrie 2010 pentru pensiile scăzute şi abrogarea Legii 3239 referitoare la cumulul pensiei cu salariul) a surprins CONDUCEREA S.C.M.D. şi pe dl. preşedinte MIRCEA DOGARU care în intervenţia sa intempestivă în stilul caracteristic (intervenind în discuţie peste cel carte vorbeşte) a continuat să dea termene ultimative U.S.L. şi GUVERNULUI PONTA avansând ca termen limită pentru rezolvarea problemei data de 15 OCTOMBRIE 2012.
          O asemenea manieră de abordare de pe poziţie de forţă cu ultimatumuri şi ameninţări pe lângă faptul că nu ne face cinste şi nu ne caracterizează, poate conduce la AMÂNAREA SOLUŢIONĂRII PROBLEMELOR NOASTRE stârnind la partenerii de dialog NEMULŢUMIRE ŞI LIPSA DE INTERES.
           Să nu uităm dragi camarazi că NOI nu suntem în situaţia de a NEGOCIA de pe poziţii de forţă cu ALIANŢA U.S.L. singura care a manifestat disponibilitate faţă de problemele noastre, ba dimpotrivă pentru NOI această CALE A DIALOGULUI reprezintă SINGURA SOLUŢIE în condiţiile în care CALEA JUSTIŢIEI s-a dovedit a fi lungă, anevoioasă şi închisă (obturată).
          Acţiunile dl. DOGARU au fost de multe ori confuze, lipsite de MESAJ CLAR, uneori DUPLICITARE şi au reuşit să creeze NEÎNCREDERE ŞI RETICENŢĂ în promovarea şi dezvoltarea unor ACORDURI ŞI ÎNŢELEGERI CU ALIANŢA U.S.L.
          De fapt întrebarea este dacă dl. DOGARU a dorit cu adevărat să sprijine U.S.L.-ul şi să REZOLVE cu adevărat problemele membrilor de sindicat.
          Analizând faptele, deciziile, acţiunile şi mai ales „ÎNTÂMPLĂRILE” din ultima perioadă se pare că mult clamata „A TREIA CALE”, „ALTERNATIVA NAŢIONALĂ”, „FORŢA a III-a”sunt soluţiile pe care le întrevede PREŞEDINTELE S.C.M.D., din păcate NU PENTRU A REZOLVA PROBLEMELE NOASTRE şi ale S.C.M.D. ci mai degrabă pentru promovarea intereselor unui grup tip CAMARILĂ şi pe cele ale domniei sale.
          „NU ESTE BINE DOMNULE DOGARU... NU ESTE BINE...DACĂ ÎMI AMINTESC NU AŞA NE-A FOST ÎNŢELEGEREA !”.
          Am îndrăznit să parafrazez spusele unui „prieten” al dl. DOGARU pe care îl înjura zilnic la TV... se pare cu acceptul său.
          Nu voi mai dezvolta acest subiect pentru a nu fi acuzat că am băut apă după NEACŞU.... mult blamatul NEACŞU... dar se pare că prietenul meu NEACŞU a avut dreptate şi a văzut mult mai bine în perspectivă decât mulţi dintre NOI.
          Dacă prima parte a şedinţei a fost un succes în partea a doua când „DELEGAŢIA CONDUCERII S.C.M.D” a spălat putina sfidându-ne pe toţi cei care am participat la această activitate, urmată îndeaproape de „ECHIPA DE FLUIERAŞI” care venise la această adunare numai pentru recâştigarea pensiei din DECEMBRIE 2010, lucrările Sesiunii a –II-a s-au dovedit a fi pe cât de REALISTE pe atât de lipsite de finalitate pentru că cei vizaţi nu se găseau în sală adoptând tactica „FUGII DE DIALOG”.
          S-au desprins însă câteva concluzii care merită a fi cunoscute şi discutate la C.N.R..
          1. Nevoia de modificare şi completare a Statutului şi a R.O.F.-ului cu prevederi noi, care să fie în concordanţă cu obiectivele S.C.M.D. şi aşteptările membrilor organizaţiei. Abrogarea urgentă a prevederilor aberante.
          2. trecerea la constituirea „CONSILIILOR CONSULTATIVE” pe zone geografice în scopul întăririi S.C.M.D. prin participarea REPREZENTANŢILOR FILIALELOR DIN TERITORIU la actul decizional( cooptarea în C.D. a reprezentanţilor filialelor din teritoriu) şi eficientizarea CONDUCERII prin consultare şi dialog cu filialele.
          3. Reconfirmarea prin vot a ACTUALEI CONDUCERI A S.C.M.D. în scopul RECREDIBILIZĂRII ORGANIZAŢIEI şi câştigarea încrederii partenerilor de dialog din interiorul organizaţiei dar şi din societate.
          4. Rezolvarea urgentă a problemelor legate de:
                   - Patrimoniul S.C.M.D., recuperarea bunurilor patrimoniale şi a banilor utilizaţi fără suport legal;
                   - Transparenţa ACTULUI DECIZIONAL;
                   - Transparenţa CHELTUIELILOR S.C.M.D. la nivel central şi al filialelor;
                   - Rediscutarea procentului redistribuit filialelor şi structurii centrale din valoarea COTIZAŢIILOR ÎNCASATE funcţie de OBIECTIVELE şi SARCINILE S.C.M.D.;
                   - Stabilirea poziţiei S.C.M.D. faţă de partenerii de dialog pentru atingerea obiectivelor propuse prin ELABORAREA DE STRATEGII CLARE PE DOMENII DE ACTIVITATE (STRATEGIE CLARĂ ÎN DOMENIUL COLABORĂRII CU U.S.L. la ALEGERILE PARLAMENTARE);
                   - STABILIREA MANDATULUI PREŞEDINTELUI ÎN RELAŢIA CU PARTENERII DE DIALOG ŞI CU ALTE ORGANIZAŢII SINDICALE, ASOCIAŢII PROFESIONALE ŞI O.N.G.-uri (linii directoare clare, PRINCIPII, ORIENTĂRI, MODALITĂŢI DE REALIZARE, precum şi alte lucruri legate de         COMUNICARE);
          În concluzie acţiunea colegilor din BUCUREŞTI şi ILFOV se înscrie în seria acţiunilor REUŞITE ale filialelor S.C.M.D. pe calea DIALOGULUI ŞI ARMONIZĂRII PUNCTELOR DE VEDERE ŞI A MODULUI DE ACŢIUNE UNITAR fiind un pas înainte în promovarea IMAGINII S.C.M.D.
          Orice încercare de minimalizare a rezultatelor obţinute, de schimbare a sensului şi scopurilor propuse aduce grave prejudicii organizaţiei fiind drastic sancţionate de către membrii S.C.MD.
          Cu mulţumiri colegilor BUCUREŞTENI.

PREŞEDINTELE FILIALEI 1 CRAIOVA
Col.(r)
                      IOAN MIŞU NAON