duminică, 14 octombrie 2012

Acord de constituire


ACORD DE CONSTITUIRE

1. În baza Declarației Universale a Drepturilor Omului articolele 18 - 20, a Constituției României, articolele 29-31, 39-40 și a Statutului SCMD articolele12 (g, j, l) și a Rezoluției Conferinței Comune a Consiliilor de Coordonare și Consultative ale SCMD din zona de Sud –Vest din data de 02-03 Februarie 2012, reprezentanţii filialelor prezenţi la Craiova în data de 13.10 2012 convin de comun acord, având girul și acordul membrilor de sindicat pe care îi reprezintă, să constituie Consiliul Consultativ al Filialelor SCMD din zona de Sud-Vest a țării (regiunea Olteniei);
2. Prezentul acord se încheie în scopul coordonării activităților sindicaliștilor din filialele semnatare în vederea apărării drepturilor membrilor de sindicat și cunoașterii și informării reciproce, colaborării, sprijinului în toate acțiunile ce se vor desfășura la nivel zonal în spiritul documentelor enunţate la punctul 1;
3. Consiliul Consultativ al Filialelor numit în continuare CCF nu își propune și nu urmărește să se substituie conducerii SCMD, ci se constituie o verigă în lanțul conducerii ușurând astfel comunicarea și unitatea de acțiune cu Conducerea Sindicatului şi celelalte filiale sau Consilii Consultative înfiinţate sau ce se vor înfiinţa pe baza propriei lor voinţe, printr-o informare mai activă în plan orizontal şi vertical și un sprijin activ, real la nivel zonal dar și prin ușurarea transmiterii unor puncte de vedere comune către Comitetul Director. Informarea acestora se va face, în părţile ce fac interesul, printr-un document ce va fi agreat de membrii CCF după fiecare şedinţă;
4. Filialele componente înțeleg că această formă de colaborare recomandă dar nu obligă nici o filială să acționeze sau să participe la acțiuni care nu sunt aprobate de Adunările Generale sau conducerile proprii;
5. Filialele componente vor coopera și vor menține o legătură permanentă atât informativă cât și acţională cu celelalte Consilii Consultative înființate în alte zone, pentru a realiza unitatea de acțiune a sindicaliștilor și o mai bună cunoaștere a problemelor la nivel micro și macro sindical;
6. Consiliul va avea o structură de coordonare formată din reprezentanți stabiliți de fiecare filială în parte, iar conducerea ședințelor va fi asigurată în mod democratic, prin rotație conform unei planificări ce va fi definitivată de membrii CCF la prima ședință;
7. Ședințele CCF vor avea loc trimestrial sau în mod excepțional ori de câte ori apar probleme de ordin sindical sau care influențează într-un fel sau altul drepturile sindicaliștilor, probleme ce necesită coordonarea acțiunilor la un moment dat;
8. CCF va fi constituit din reprezentanții fiecărei filiale componente, dar la ședințele comune pot participa oricâte persoane va desemna fiecare filială în parte; fiecare filială îşi va desemna reprezentantul la şedinţă de preferabil acelaşi, dar persoana poate fi schimbată în funcţie de probleme obiective ce pot apărea.
9. Locul de desfășurare a ședințelor se va stabili în cadrul ultimei şedinţe pentru ședința viitoare;
10. Votul în cadrul CCF va di deschis, fiecare filială componentă având dreptul la un vot indiferent de numărul de participanți la ședință. Hotărârile se vor adopta cu votul majorităţii simple din numărul participanţilor cu drept de vot;
11. Prin semnarea acordului, părţile semnatare înţeleg :
  • Să se sprijine reciproc in acţiunile desfăşurate şi să nu întreprindă acţiuni de defăimare, lovire,  sau denigrare a uneia din părţi;
  •  Să stabilească, pentru acţiuni de interes comun, strategii si planuri de acţiune,  aprobate prin consens de toate părţile;
  •  Că pentru punctele sau acţiunile în care una din părţi nu îşi exprimă acordul, aceasta se poate abţine şi nu va fi implicată, acest lucru urmând a fi specificat de partea în cauză;
  •  Ca pe baza planului comun de acţiune, să elaboreze apeluri, notificări, manifeste,  propuneri de interpelări parlamentare, scrisori adresate forurilor de decizie locală si naţională ca şi propuneri, iniţiative planuri de acţiune pentru celelalte Consilii de Coordonare şi Conducerea Centrală a Sindicatului atunci când situaţia impune;
  •  Să elaboreze şi să aprobe prin consens aceste documente ce vor fi emise cu semnătura reprezentanţilor filialelor si ștampila Filialei unde se desfăşoară şedinţa. În situaţii urgente când informarea sau decizia ce se va lua nu poate fi semnată de toţi membrii CCF dar este discutată sau acceptată, filialele membre îşi vor transmite acordul prin poşta electronică sau fax, iar decizia va fi astfel luată cu acordul transmis, semnată şi ştampilată de filiala desemnată prin consens.
  • Să anunţe orice schimbare de opinie vizavi de deciziile luate în comun sau retragerea dintr-o activitate sau din Consiliu.
12. În afara acţiunilor comune ce vor purta girul si semnătura reprezentanţilor filialelor componente, fiecare parte îşi desfăşoară activităţile în concordanţă cu deciziile proprii sau sarcinile primite de la conducerea sindicatului, fără a implica în vreun fel sau altul, părţile semnatare ale Acordului;
13. Actualul Acord se încheie pe perioadă nelimitată şi se consideră reînnoit la fiecare aniversare fără a necesita alte înscrisuri sau convenţii atâta vreme ce nu s-a exprimat oficial nici o cerere de retragere;
14. Actualul Acord poate fi îmbunătăţit sau extins de comun acord ori de câte ori părţile semnatare vor considera necesar ;
15. Părţile semnatare îşi vor desfăşura toate activităţile şi acţiunile sub semnul respectului reciproc, al onoarei si demnităţi, al apărării si respectării drepturilor membrilor asociaţi şi tuturor celor reprezentaţi de semnatarii Acordului;
16. Toate acţiunile ce se vor desfăşura vor respecta Constituţia ţării, legislaţia în vigoare care reglementează activitatea părţilor semnatare, statutul şi regulamentul de ordine interioară legal adoptate.
17. La actualul Acord se poate afilia orice altă filială din zona geografică de Sud- Vest, care îşi exprimă această opţiune şi este de acord cu termenii Actului de Constituire.